Posts Tagged ‘ochrona przyrody’

Odpad odpadowi nierówny

Jueves, Enero 24th, 2013

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość znaczną wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi przede wszystkim o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński , a dodatkowo Los Angeles. Ten 1szy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, natomiast drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog stylu Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a oprócz tego toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla obszarów wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak na przykład: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Poza tym, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on również niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

Gdzie dany odpad wyrzucić, czyli segregacja odpadów

Jueves, Enero 24th, 2013

Jednym z zagadnień ochrony środowiska jest zanieczyszczenie atmosfery. Wiąże się z nim kilka niekorzystnych zjawisk, jak na przykład zjawisko dziura ozonowa. W stratosferze atmosfery Globu dochodzi do ubytku ozon. Pierwszy raz to niekorzystne zjawisko zauważono w roku 1985 nad Antarktydą. Przyczyną obniżania się stężenia ozonu w stratosferze są freony. Są to związki chemiczne, które pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor , a oprócz tego chlor. Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem. W ten metodę powstają tlenki , a oprócz tego tlen. Tlenki chloru łączą się w dwutlenki chloru i uwalniają pojedyncze atomy chloru. I to w tym momencie one rozbijają cząsteczki ozon, prowadząc do powstawania dziura ozonowa. Zjawisko to jest o tyle groźne, że ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Globu. Jest ono groźne dla życia organizmów żywych. A więc dziura ozonowa może prowadzić do poparzeń skóry,  a także do modyfikacji w materiale genetycznym, powodując nowotwory (m.in. czerniak). Promieniowanie ultrafioletowe jest ponadto groźne dla oczu. Ma możliwość skutkować m.in. zaćmą. Co więcej zanikanie ozonu, czyli powstawanie dziura ozonowa prowadzi do konwersji klimatycznych. Dlatego ekologia jest taka ważna.

Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Domingo, Enero 20th, 2013

Dzień w dzień człowiek wytwarza całe mnóstwo śmieci, które następnie wrzucane są do kosza, celem się ich pozbycia. żeby na wysypiskach śmieci nie zalegało zbyt dużo należałoby je w lokalu posegregować. Segregacja odpadów polega na wrzucaniu odpadów do użytych do tego celu pojemników. Prawie każdy taki kontener jest wykorzystywany do innego rodzaju surowca. Aby się nie pomylić w trakcie segregacji, prawie każdy pojemnik ma inny kolor. Do pojemnika niebieskiego należy wrzucać papier. Do pojemnika żółtego plastik i metal. Jednak do pojemnika białego szkło bezbarwne. Widząc pojemnik koloru zielonego, powinieneś do niego wrzucić szkło kolorowe. Jednak nie jest to takie intuicyjne. Nie każdy papier można wrzucać do pojemnika niebieskiego. Do niego wrzucamy: czasopisma i czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, torebki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe oraz kartony. Do pojemnika o kolorze żółtym możemy wrzucać: butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, puszki po napojach, puszki po konserwach. W pojemniku białym powinny się znaleźć: butelki szklane po napojach, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. W pojemniku zielonym powinny się znaleźć: to, co w białym, niemniej jednak w kolorowym szkle. Dobrze jest też pamiętać, żeby przed wrzuceniem plastikowej butelki po napoju, soku zgnieść to plastikowe opakowanie. Butelki szklane dobrze jest przepłukać przed wrzuceniem do pojemnika na śmieci. Na baterie, czy też leki przedterminowe przeznaczone są specjalne opakowania, które znajdują się w bardzo wielu przypadkach w większych sklepach lub w aptekach, szkołach.

Co myśleć o GMO?

Domingo, Enero 20th, 2013

GMO, czyli genetycznie edytowane organizmy, są to organizmy, w których człowiek celowo zmienił geny tak, aby nowo powstały organizm posiadał dokładnie sprecyzowane nowe cechy. Modyfikacja ta może polegać na: przemianie aktywności genów, które naturalnie występują w danym organizmie, wprowadzeniu dodatkowej kopii swojego genu organizmu albo też wprowadzeniu obcego genu. GMO jest zjawiskiem kontrowersyjnym. Ma prywatnych zwolenników, jak i przeciwników. Wszyscy pierwsi twierdzą, że genetycznie skonwertowane organizmy mogą przyczynić się m.in. do zniwelowania głodu na świecie, dzięki uprawie tak zmodyfikowanych roślin, którym nie straszne będą mrozy, opady atmosferyczne, susze, czy również infekcje wirusowe, bakteryjne. Przeciwnicy GMO ostrzegają, że nie znamy jak na razie szczegółowego wpływu genetycznie modyfikowanych organizmów na środowisko przyrodnicze. Ich obawy wzbudzają głównie rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Mogą powstać superchwasty, które będą odporne na wszelkie środki ochrony, czyli innymi słowy rośliny, których nie będzie można zmarnować. Przeciwnicy GMO przestrzegają także przed powstaniem zbyt jednolitych upraw, które mogą prowadzić do głodu, o ile pojawi się zaraza atakująca konkretny gatunek. Przeciwnicy obawiają się również szeregu chorób, uczuleń związanych ze spożyciem genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak dotąd nie udało się ani udowodnić szkodliwości ani braku tej szkodliwości spożywania GMO, dlatego również dyskusja na ten temat jest dalej aktualna.

Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Viernes, Enero 18th, 2013

Z tematem zanieczyszczenie atmosfery związane jest zagadnienie efekt cieplarniany. Jest to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury na Kuli ziemskiej w związku ze szkodliwą działalnością gazy cieplarniane dostający się do atmosfery. Wymienić tutaj trzeba: dwutlenek węgla, CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a oprócz tego inne. Zjawisko efekt cieplarniany może być przyczyną globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu się w atmosferze promieniowania podczerwonego w takiej ilości, która prowadzi do ogrzewania się Kuli ziemskiej. Do przyczyn powstawania efektu cieplarnianego zaliczamy m.in.: wycinanie lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla, spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach i tak dalej., coraz większa cyfra samochodów wytwarzających spaliny. Pośród skutków efekt cieplarniany wymienia się: częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych, jak m.in.: huragany, czy fale upałów, susze.

Groźny smog

Jueves, Enero 10th, 2013

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i znaczną wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński , a dodatkowo Los Angeles. Ten 1-wszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednak drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a ponadto toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest przede wszystkim dla sekcji wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog może powodować kilka chorób, jak przykładowo: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Prócz tego, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on też niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

Efekt cieplarniany jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Miércoles, Enero 9th, 2013

Wskutek przekształcania przez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków albo innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Jednak alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest kilka. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego rodzaju choroby, zmiany siedliska spowodowane poprzez zjawiska naturalne, jak powódź albo będące wynikiem degradacji środowiska naturalnego poprzez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy również kłusownictwo. Natomiast w gronie tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ posiada natomiast utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Pośród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).

Groźny smog

Lunes, Diciembre 31st, 2012

Odpady są to wszelkiego typu substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niedługim czasie pozbyć lub również posiada obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różnorodne kategorie. Istnieją różne klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu określony odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady w szczególności szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do zastosowania gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a pośród nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego typu opakowania, odpady z budowy, np gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych , a dodatkowo składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można też utylizować.

Groźny smog

Lunes, Diciembre 31st, 2012

Odpady są to wszelkiego rodzaju substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niedługim czasie pozbyć albo także ma obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różnorodne kategorie. Istnieją różnorodne klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu dany odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do użycia gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a pośród nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego rodzaju opakowania, odpady z budowy, na przykład gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych , a dodatkowo składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można też utylizować.

Zagrożenia dla środowiska

Domingo, Diciembre 30th, 2012

Ochrona środowiska dla ustawodawcy powinna być w każdej chwili dobrem nadrzędnym, na którym dopiero można tworzyć owszem jak to można wygląda w praktyce można spostrzec na portalu ekologicznego. W zdecydowanej większości przypadków posiadamy aż do czynienia z przeważeniem jednej grupy interesów nad innymi, co dalej prowadzi do poważnej nierównowagi zagrażającej nie tylko bliżej nieokreślonej przyrody niemniej jednak wybitnie konkretnym sprawom.